Program ZELENÁ ÚSPORÁM

Zelená úsporám ("Green Investment Scheme" - GIS) je unikátní dotační program, který navazuje na předešlé podpory Státního fondu životního prostředí. V rámci programu bude v letošním roce žadatelům rozděleno až 10 miliard Kč, které získal fond a ministerstvo prodejem emisních kreditů, které ČR ušetřila.

Program byl spuštěn 22. dubna 2009 a celková dotovaná částka na stanovené období programu, do roku 2012, může dosáhnout až 25 miliard Kč. Získání dotace je jednoduché a má jednoznačnou nárokovou logiku (pokud splníte podmínky, máte na příspěvek nárok). Žádost o podporu z Programu můžete podat již před začátkem realizace investice. Díky tomu budete mít jistotu přidělení dotace ještě před realizací.


Kdo se může o dotaci ucházet?

Prakticky každý majitel rodinného (max. do 350 m²) či bytového domu (max. do 120 m² na byt) - ať už se jedná o fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek či družstva.

Dotace je určena i novým investorům v případě, že jejich stavba splní podmínky z hlediska nároků na energie.

Na jaké investice lze dotaci použít?

Investice do zateplení, na které lze dotaci použít, jsou rozděleny podle náročnosti a přínosu pro úspory rozděleny do třech okruhů :

Komplexní zateplení objektu vedoucí ke splnění podmínek nízkoenergetický dům".

U rodinných domů, které dosáhnout spotřeby energie 40 kWh/ m² za rok získá investor dotaci až 1950 kč/ m². Při 70 kWh/ m² podpora činí 1300 kč/ m². U bytových domů se spotřebou energie 30 kWh/ m² jde o podpůrnou částku ve výši 1350 kč/ m². Při 55 kWh/ m² za rok podpora činí 900 kč/ m². Dílčí zateplení objektu (vybraných částí obálky - vnějších stěn, střechy, podlahy apod.). Zde je požadováno snížení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení alespoň o 20% oproti stavu před jeho realizací. Při splnění podmínek má investor nárok na dotaci 650 - 850 Kč/ m² podlahové plochy dle rozsahu opatření u rodinného domu a 450 - 650 Kč/ m² u domu bytového. Realizace novostavby splňující podmínky pasivní standard" tj. se spotřebou energie na vytápění do 20 kWh/ m² u rodinného domu a do 15 kWh/ m² u bytového domu za rok. V tomto případě získá investor jednorázovou podporu 220 tisíc pro rodinný dům a 140 tisíc za každou bytovou jednotku v bytovém pasivním domě. Kromě toho lze dotací řešit i ekologické vytápění a ohřev vody, instalaci solárně-termických kolektorů, tepelného čerpadla a další. Důležité je, že můžete získat i zvláštní bonus 20 - 50.000 Kč, pokud se kromě zateplení budovy rozhodnete realizovat i některou z doporučených kombinací úsporných opatření.

Které dodavatele a jaké výrobky a zařízení je možné pro realizaci dotovaného projektu využít?

Zaměření Programu jednoznačně vyžaduje využití materiálů, výrobků a služeb, které zajistí dosažení cílů Programu a přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality.

V rámci Programu jsou zavedeny dva seznamy:

Seznam odborných dodavatelů (SOD) a seznam výrobků a technologií (SVT). Žádost o zápis do Seznamu odborných dodavatelů (SOD)

Všechny izolační materiály Knauf Insulation budou zapsané do seznamu vyrobků a technologií. Momentálne jsou tyto výrobky vedené jako rozpracované a čeká se na jejich zveřejnění v SVT.

Pozor! Před realizací projektu se vždy včas a v předstihu přesvědčete, že pořizovaný výrobek či technologie jsou zařazeny v SVT a realizační firma v SOD. Když není výrobek čí dodavatel v seznamu zařazen, nelze na takový projekt dotaci proplatit. Aktuální seznamy SOD a SVT je možné sledovat na webové adrese www.zelenausporam.cz. Zápis do seznamů je možný od 22. dubna.

Bližší informace lze získat na dotované informační lince 810 700 800.

Jak podat žádost?

Žádost lze podat jednoduše na všech pobočkách pověřených komerčních bank, kterých je doposud asi čtyři tisíce, nebo ve složitějších případech přímo na krajských pracovištích SFŽP. Samotné formuláře najdete níže nebo na stránkách www.zelenausporam.cz, kde se také dozvíte konkrétní podrobné informace. Datum zahájení přijmu je 22. dubna 2009. Není rozhodující, zda žádost o dotaci bude podána před zahájením či po dokončení výstavby či stavebních úprav. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že nelze zažádat o dotaci na úpravy, které byly dokončeny před 1. dubnem 2009. Dotace je definitivně přiznaná po ukončení akce a doložení požadovaných příloh.

K vypsané žádosti je zapotřebí ve spolupráci s autorizovaným projektantem, auditorem, inženýrem, technikem či dodavatelem doložit také Krycí list technických parametrů (dále jen Krycí list), který je nezbytnou přílohou Žádosti. K těmto formulářům doplnit ostatní přílohy dle seznamu příloh (zejm. List vlastnictví a projektovou dokumentaci).

Nezapomeňte na ověření dodavatelů a výrobků na seznamech.

Pokud se při vyplňování žádosti a jejich příloh dostanete do nesnází, můžete se obrátit na zelenou linku Programu, vyhledat informace na internetových stránkách Programu nebo konzultovat svou žádost na podacích místech.

Po vyplnění žádosti se musíte Vy osobně, nebo vámi zmocněná osoba s vyplněnou papírovou žádostí, všemi požadovanými přílohami a průkazem totožnosti osobně dostavit na podací místo pro podání žádosti (Krajské pracoviště SFŽP nebo do pobočky pověřené bankovní instituce).